اول کودکان
کمپين بين المللی در دفاع از حقوق کودکان

 Children First, International Campaign for Children's Rights

 اتصالات کنفرانس ها نشریات دفتر مرکزی  هیئت امنا اول کودکان صفحه اول 
تماس با اول کودکان آرشیو عکس آرشیو سایت مقاله و سخنرانی  اسناد تلویزیون اول کودکان    

هیئت امنا اول کودکان


آذر مدرسى
azar.modaresi@gmail.com
Tel: 00447815902237
 


اسد نودينيان
nodinyan57@gmail.com

Tel:004673 653 55 67
 


اعظم كم گويان
azam_kamguian@yahoo.com
Tel:0044 788 4040 835
 


كورش مدرسى
koorosh.modarresi@gmail.com


امان كفا
aman@ukonline.co.uk


اسعد كوشا
akosha2000@yahoo.com


ثريا شهابى
soraya_shahabi@yahoo.com

Tel: 00447981343101
 


فاتح شيخ
fateh_sh@yahoo.com
 


سلیمان قاسمیانی
barnenforst@spray.se

Tel:0046704441578


صلاح ايران دوست

جواد اصلانی

صفحه اول

Admin. site :  keyvan azari