شادی - 11ساله ازتهران

حقوق کودک

من به عنوان یک کودک کودکانه صحبت کرده وحقوق کودکی را در یک جامعه بیان می نمایم.

بزرگترها باید به صحبتها ، مطالب یا موارد کوچک هر چند نامربوط احترام گذاشته و کودکان را راهنمایی سازند.

کودکان باید حقوق و مسائل خاصی داشته باشند حق داشته باشندحرف بزنند ایده ها و عقاید خود را بیان کنند مسئولیت داشته باشند ، نه اینکه خرید کنند!

آیا واقعا اسم این را مسئولیت می گذارید؟

مسئولیتی که در محیط خانه تاثیر گذارد؟

محیط خانه باید طوری باشد که کودک از گفتن سخن معذور نشده و با آرامش خاطر، ایده و نظرش را بیان کند.

پدر، مادر، مادربزرگ و... باید طوری با کودکان برخورد کنند که کودک نگوید که چون مادر بزرگ آمد این کاررا انجام دهم! این کار را انجام ندهم !

ویا اینکه مادرم با پدرم دوست ندارند من این کارراانجام دهم پس باید من این کارراانجام ندهم.

چرابایدی در کارباشد؟ چرا نبایدهمین مادر ، پدر یا مادربزرگ که ایراد می گیرد در کنارش هم راهنمایی ونظرشان را بیان کنند؟ چرا فقط بدی ها و کژی ها را می بینند؟

یک کودک احتیاج به تشویق و آفرین گفتن دارد هیچ وقت کسی نباید روح لطیف و نظیف کودک  را با تند خویی بی وجه خراشانده و بلغزاند.

بله قبول داریم ما همه ی کودکان قبول داریم که باید تنبیه هم شویم با تحقیق و تمجید که آیا مقصر که بوده ؟ یا چه شده ؟ نه این که هنوز از راه نرسیده قضاوت کنند.

مسئولیت جامعه نسبت به کودک

من توسط دوستی که در خارج از کشور دارم از اوضاع مدرسه محیط و احترامی که برای آنها دارند تقریبا خبر دارم بیشتر کشورها به حقوق کودک احترم می گذارند به همه رسیدگی می شود در مراحل تحصیل و ترقی پله های تحصیلات آنها را راهنمایی میکنند.

در کشور ایران

چرا باید در ایران کسانی که از ما کودکان دفاع و پشتمان را می گیرند به زندان رفته شلاق خرده و رنجها بکشند؟

ما همه ی کودکان یعنی من از نمایندگی تمام کودکان ایران از چنین افرادی تشکر و آرزوی موفقیت در کارهایشان دارم .

هر چند سخت ، اما ما هم نسل جدید عمر شما برای ما کوشش می کنید ، برای رفاه و آرامش ما . حداقل ما در 12 سال آینده زیر بال و پرتان را خواهیم گرفت کمکتان می کنیم یاریمان دهید.

  موفق و مو ئید باشید با امید داشتن فرداهای بهتر