اگر ما به قدرت برسيم
چهانى از رفاه و حرمت براى کودکان

ثريا شهابى
١٤ نوامبر ٢٠٠٣
از: جوانان کمونيست شماره ١١١، در پاسخ به يک سئوال

آيا کودکان در ايران شانس و امکان دستيابى به رفاه، رفتار متمدنانه، بهداشت، احترام، و ارزش و کرامت انسانى را خواهند يافت؟ آيا، آنطور که نويسنده نامه زير مى گويد، اگر سه ماه ديگر آمدند و درب حزب کمونيست کارگرى را زدند و گفتند بياييد و آن مملکت خراب شده را درست کنيد قادر خواهيم بود که کوه عظيمى از کار که بايد نه تنها براى نجات کودکان، بلکه فورا براى رشد و شکوفايى آنها انجام داد را سازمان دهيم ـ (متن کامل نامه را ميتوانيد در جونان ١١١ بخوانيد). اينجا قسمت هايى از نامه مژگان را ميخوانيد

امروز در ميان گرفتاريهايم اين چند فکر به سرم آمد.

هيچکس هيچ برنامه اى براى بهبود بخشيدن به وضعيت بهداشت، خصوصا بهداشت کودکان، در ايران ندارد. در حال حاضر در يک بيمارستان کودکان در شهرى در يک کشور غربى کار ميکنم. جاى فوق العاده اى است. در اينجا به اطلاعات گسترده اى در زمينه طب اطفال و بهداشت جسمى و روانى کودکان دسترسى دارم. خواهش ميکنم فقط به تيتر مطالبى که جمع آورى کرده ام نگاه کوتاهى بينداز و ببين اگر شما کمونيستها بخواهيد سرکار بياييد چقدر کار در پيش روى خود داريد! (در ضمن بنظر ميرسد که حقيقتا به اينکه شما ممکن است روزى کارى براى اين مملکت بکنيد اعتقاد پيدا کرده ام!) در پايين ليست جزوات و راهنمايى هاى مختلف را که در اين بيمارستان در دسترس همگان است مى آورم.

..... آيا همه اينها ميتواند بدرد سازمان اول کودکان بخورد؟ آيا هوادران حزب شما (دانشجويان پزشکى، دانشجوى بهداشت و يا پرستارى) علاقه اى به کار کودکان در اين زمينه ها دارند؟ فکر من اينست که بالاخره اگر سه ماه ديگر آمدند و درب حزب کمونيست کارگرى را زدند و گفتند بياييد و آن مملکت خراب شده را درست کنيد، از همين جاها بايستى شروع کرد. ارادتمند، مژگان روشن ضمير.

مژگان عزيز!

درست ميگويى، از همينجا بايد شروع کرد. از بوجود آوردن تغييرات جدى در وضعيت مردم و در راس مردم کودکان!

اگر سه ماه ديگر نشانى از حکومت اسلامى ايران نباشد و مردم حزب کمونيست کارگرى ايران را انتخاب کردند تا بقول شما اين مملکت خراب شده را درست کنند و مهمتر از هرچيز، وضع کودکان را تغيير بنيادى بدهند، آن روز چرخ جهان و ايران طور ديگرى خواهد چرخيدـ شما مجموعه متنوعى از امکانات آموزش مربيان، آموزش والدين و انواع مشاوره و خدمات به سالمنذان، خانواده هاى جوان و مردم با مشکلات روانى، را نام برديدـ امکاناتى که امروز در غرب در اختيار مردم است و مردم کشورهايى چون ايران و با حکومت هاى مشابه حکومت اسلامى هرگز ذره اى از آن نصيب شان نمى شود. اين امکانات و حمايت ها تنها گوشه کوچکى از حق کودکان، خانواده ها و سالمندان در جوامع متمدن امروزى است٠ در شهر و کشور شما هم سهم مردم، کودکان، سالمندان و بيماران از مواهب جامعه بسيار بيش از آن است که ميبينيد. آنجا هم اندازه کيف پول و دستمزد تعيين ميکند که طبقات مختلف مردم، چقدر حق دارند! با اين حال، در همين وضيعت بى حقوق امروز مردم در غرب، مى بينيد که وضعيت آنها با شرايط کودکان، والدين، بيماران و سالمندان در ايران قرنها فاصله دارد. گويى موجوداتى از دو نوع متقاوت و ساکن دو سياره مختلف اند!

مقايسه خدماتى که در بيمارستان شما عرضه ميشود با آنچه که در ايران برکودکان و والدين مى گذرد، گوشه کوچکى است از آنچه که انسان قادر است انجام دهد! تناقض وضعيت وحشتناک، بدوى و مذهب زده اى که کودکان در ايران در آن قرار دارند با بيمارستانى که شما در آن کار ميکنيد، تناقض بين وضعيتى که حداقل حقوق انسانى کودک در آن جارى است با شرايطى که در آن فقر و اسلام جهنمى براى کودکان درست کرده است، نمايشى است از قدرت انسان در تعيين ميزان رفاه و حرمت خود! دنياى نابرابرى است! خداى هر دو شرايط و موقعيت هر دو انسان، يکى است٠ و آن خدا، آسمانى نيست، زمينى است! آن حقوق، خدمات و سرويسهايى که شما در غرب مى بينيد حاصل پبشروى هاى جنشهاى کمونيستى، سوسياليستى و کارگرى در طول قرن گذشته است. و شما درست تشخيص مى دهيد وقتى از ما و حزب کمونيست کارگرى انتظار داريد که در فرداى به قدرت رسيدن، کارى از اين جنس براى کودکان و خانوداه ها انجام دهيم. تامين اجتماعى، رفاه کودکان، رفع مشکلات مردم، از خانواده، تا بيمارستان، أموزش از خانه تا بيمارستان، جنس کارهايى است که اتجامش تنها از عهده جريانات چپ برمى آيد. واقعيت اين است که بيش از يک قرن است که مردم در سراسر جهان، رفاه و رسيدگى به کودکان و خدمات اجتماعى را از جريانات چپ و سوسياليستى مطالبه مى کنند. و اين تنها احزاب و جريانات چپ، کمونيستى، سوسياليستى و کارگرى هستند است که براى رفع موانع رشد کودکان، رفاه و سعادت آنها کار ميکنند. تشخيص شما درست است. در ايران، حزب کمونيست کارگرى تنها جريان چپى است که ميتواند منشا تاثيراتى از اين جنس و به مراتب در ابعاد وسيع تر و گسترده تر باشد. بهبود شرايط کودکان در ايران، تنها کار کمونيست هاى کارگرى است. حزب و جنبشى که غول به بردگى مزدى کشيده شده انسان را آزاد مى کند تا بر روى زمين بهشت رفاه و آسايش و کرامت انسانى، براى خودش و در راس همه براى کودکان را بسازد.

به اعتقاد من هم، بهبود وضع کودکان فقط و فقط در گرو به قدرت رسيدن حزب کمونيست کارگرى است. و با بقدرت رسيدن حزب کمونيست کارگرى دريايى از امکانات انسانى، مادى و روانى بسمت پاسخ دادن به نيازهاى مردم و نيازهاى کودکان سرازير خواهد شد. جامعه اى که در آن توليد نه به خاطر سود که براى رفع نيازهاى انسان و در صدر آن نيازهاى کودکان سازمان يافته است، امکانات مى آفريند. جامعه اى که در آن طبقه بالادست و پائين دستى نيست، مزدبگير و کارفرمايى نيست، انسان را برسرنوشت اش حاکم ميکند. جامعه اى که در آن زن ستيزى و کودک سنيزى و بيگانه ستيزى و تحميق و خرافه مذهب جايى ندارد، فرهنگ انسانى رفتار با کودک و زن را رشد ميدهد. جامعه اى که حزب ما ميخواهد، نظامى است که در آن رشد و اعتلاى هر فرد شرط اعتلا جامعه است، جامعه اى است که در آن مواهب زندگى به وفور در اختيار همگان است. و همه اين يعنى سوسياليسم! و اگر سه ماه ديگر آمدند و در حزب کمونيست کارگرى را زدند که بياييد و اين مملکت خراب را درست کنيد، مطمئن باشيد قدرت عظيمى در اختيار جامعه است. در اولين روزهايى که همگى ما، شما و همه مردم ايران، عزم کرديم که براى ساختن نظامى که اين حزب ميخواهد، قدم پيش بگذاريم، امکانات فراوانى در ايران، و از همه جاى جهان، بسوى آن سرازير خواهد شد. بعلاوه دکتر، متخصص، مربى و معلم در صفوف جنبش کمونيسم کارگرى کم نيست. خود شما يکى از آنها هستيد! در مورد "اول کودکان"، بى ترديد همه اطلاعات شما و دوستانى چون شما با ارزش است. لطفا هرآنچه را که فکر ميکنيد در مورد فعاليت براى کودکان کمک ميکند، برايمان ارسال کنيد. ضمن اينکه از همکارى دوستانى چون شما که توجه جدى ترى به فعاليت براى تغيير وضعيت کودکان دارند، به گرمى استقبال مى کنيم و از پيش دست همکاريتان را مى فشاريم. اول کودکان کمپيى بود که منصور حکمت متبکر آن بود و توسط من و منصور حکمت اواخر سال ٩٩ تاسيس شد. يک معرفى ساده از اول کودکان را نيز اارسال مى کنم که اميدورام خوانندگان را بيشتر با ما آشنا کند.

-------------------

اول کودکان، يک معرفى کوتاه

ثريا شهابى

ايده تشکيل کمپين اول کودکان را، منصور حکمت اواخر سال ٩٧، در دل کمپينى که در سوئد عليه حجاب کودکان براه افتاد بود، مطرح کرد٠ اين کمپين منجر به نوشتن مقاله در دفاع از ممنوع کردن حجاب اسلامى براى بچه ها توسط منصور حکمت شد٠ اين کمپين و مقاله منصور حکمت به يک جنبش بين المللى عليه حجاب کودکان شکل داد٠ نشانده است.

اما تاسيس اول کودکان، عملا تا دو سال بعد به تعويق افتاد٠ من با خارج شدنم از رهبرى فدراسيون و سردبيرى همبستگى، براى تاسيس اول کودکان اعلام آمادگى کردم که با استقبال منصور حکمت مواجه شد٠ و ما اين کمپين را در نوامبر ١٩٩٩ رسما و عملا تاسيس کرديم٠

سند تاسيس آن را منصور حکمت به انگليسى نوشته بود که من آن را به فارسى برگرداندم٠ نسخه اوليه ساير اسناد آن توسط من نوشته شد که در همفکرى با منصور حکمت تغييراتى کردند٠

به پيشنهاد منصور حکمت، من بعنوان ريپس اول کودکان مسئوليت کامل راه اندازى کمپين را بعهده گرفتم ٠ منصور حکمت مى گويد:

رفتار هر جامعه با کودکان مهمترين محک درجه انسانى بودن و آزاد بودن آن جامعه است. کودکان مقدم اند، بر هر چيزى، بر هر ملاحظه و منفعت ملى، اقتصادى، سياسى، ايدئولوژيکى و مذهبى. و انسانى ترين و راديکال ترين پلاتفرم دفاع از کودکان است٠

تعرض وسيع و انسانى منصور حکمت عليه حجاب کودکان و ايده تشکيل يک کميين بين المللى در دفاع از حقوق کودکان، بى ترديد او را در راس و رهبرى جنبش دفاع از حقوق کودکان قرار ميدهد٠

اول کودکان امروز يک سايت اينترنتى به سه زبان فارسى، انگليسى و سوئدى دارد٠ همچنين سه نشريه به زبانهاى فارسى، سوئدى و انگليسى منتشرميکند و در کشورهاى کانادا، سوئد، آلمان و انگليس سخنگويان و دفاترى دارد٠ در سوئد اول کودکان به خوبى بعنوان بک سازمان جدى و راديکال مدافع حقوق کودک شناخته شده است و يکى از سازمانهاى موثر و مظرح در مبارزه عليه حجاب کودکان و عليه مدارس اسلامى است ٠ تعداد زيادى از دست اندرکاران و مدافعين حقوق کودک، دور اين کمپين جمع شده اند٠سال گذشته سپتامبر، اولين کنفرانس بين المللى اول کودکان را در سوئد، را برگزار کرديم٠ تصور و آرزويمان اين بود که اولين کنفرانس Children First را منصور حکمت افتتاح خواهد کرد که متاسفانه بيمارى سرطان او را از ما گرفت ٠ دومين کنفرانس اول کودکان را ٢٩ و ٣٠ نوامبر در استکهلم سوئد برگزار ميکنيم. اين کنفرانس در مورد رفاه و امنيت کودکان است ٠ اطلاعات بيشتر در مورد اول کودکان و کنفرانس امسال را ميتوانيد در سايت هاى rowzane.com و childrenfirst.org