اول کودکان
کمپين بين المللى دفاع از حقوق کودکان

 Children First, International Campaign for Children's Rights

-----------------------------------------------------------------------------------------------

به مردم آزاده سنندج!

رفتار هر جامعه با کودکان مهمترين محک درجه انسانى بودن و آزاد بودن آن جامعه است. کودکان مقدم اند، بر هر چيزى، بر هر ملاحظه و منفعت ملى، اقتصادى، سياسى، ايدئولوژيکى و مذهبى. "سند تاسيس کمين بين المللى دفاع از حقوق کودکان ١٣ نوامبر ١٩٩٩

اقدام سمبوليک و اعتراض آميز شما در روز جمعه ١١ بهمن در دفاع از حقوق کودک اعتراض پايه‌اى، انسانى و آزديخواهان ما عليه حکومتى است که کودک ستيزى ارکان وجودى آن را تشکيل مى‌دهد.اگر اين حقيقت است که "رفتار هر جامعه با کودکان مهمترين درجه انسانى بودن و آزاد بودن آن جامعه است" برخورد حاکمان مسلمان با کودکان در ايران نمونه بى‌چون‌و‌چراى ضديت با اساسى‌ترين ارزشهاى انسانى است.روزانه ميليونها کودک در سراسر ايران قربانى ارزشها و مناسبات سياهى هستند که مشتى انگل ضد بشر به جامعه‌اى هفتاد ميليونى تحميل کرده‌اند. روزانه ميليونها کودک در گوشه و کنار خيابانها، کنج کارگاه‌ها، طعمه مناسبات کثيفى مى‌شوند که نمايندگان خدا بر روى زمين به مردم تحميل کرده‌اند. کار را بجايى رسانده‌اند که ديگر فروش اعضاى بدن کودکان اين بى‌پناه‌ترين موجودات انسانى دارد به منبع تازه‌اى براى سود جويى اينها تبديل مى‌شود.اينها نماينده به تباهى کشاندن ميليونها کودک دختر و پسر در ايران هستند، اينها مسئول قتل کودکان، دربدرى و خيابانى شدن آنها، مسئول تجاوز جنسى به دختر بچه‌ها و فروش قطعات بدن آنها هستند.

مسئولين حکومت اسلامى بجرم جنايت عليه کودکان بايد محاکمه شوند و آن روز چندان دور نيست!حرکت اعتراضى شما به جهانيان اعلام کرد که ما خواهان بالاترين ارزشها و احترام به حقوق کودک بعنوان اساسى ترين شاخص جامعه اى آزاد و انسانى‌ هستيم! حرکت اعتراضى شما به تمام مماشات‌گران و توجيه‌گران وجود حکومت اسلامى در ايران اعلام کرد که: "کودکان مقدم اند، بر هر چيزى، بر هر ملاحظه و منفعت ملى، اقتصادى، سياسى، ايدئولوژيکى و مذهبى." بدون شک الغا و سرنگونى حکومت اسلامى تنها اولين گام در راه تحقق جامعه‌اى خواهد بود که کودکان در آن داراى حق، حرمت، کرامت، امنيت و آزادى خواهند بود.

دفاع از حقوق کودک اين يکى از اساسى‌ترين مولفه‌هايى است که جنبش ما با آن شناخته مى‌شود.

درود بر شما!

رئيس دفتر ايران اول کودکان

سياوش مدرسى

تلفن: ٩٢٥ ٤٦ ٣٨ ١٧٢ (٤٩) فاکس: ٢٥ ٥٥ ٦٣ ٣٥ ١٢٥

اى ميل: cf.iran@gmx.net

www.childrenfirstinternational.org