اول کودکان
کمپين بين المللى دفاع از حقوق کودکان
 Children First, International Campaign for Children's Rights
-----------------------------------------------------------------------------------------------

اول کودکان
کمپين بين المللى دفاع از حقوق کودکان
hildren First, International Campaign for Children?s Rights

------------------------------------------------------------------------------

سند تاسيس

ثريا شهابى، منصور حکمت

١٣ نوامبر ١٩٩٩

١- اول کودکان (CF)، نهادى مستقل (غير دولتى) و غير انتفاعى است که براى دفاع از حقوق انسانى و مدنى کودکان تاسيس شده است و براى بهبود شرايط زندگى و موقعيت اجتماعى کودکان در سراسر جهان مبارزه مى کند. اول کودکان بهبود شرايط مادى و روحى همه کودکان، رفاه و رشد و شکوفايى آزادانه آنها را تحت هر شرايطى مهمترين اولويت ميداند و موقعيت کودک در جامعه را اصلى ترين معيار در ارزش گذارى هر جامعه و فرهنگ ميشمارد. رفتار هر جامعه با کودکان مهمترين محک درجه انسانى بودن و آزاد بودن آن جامعه است. کودکان مقدم اند، بر هر چيزى، بر هر ملاحظه و منفعت ملى، اقتصادى، سياسى، ايدئولوژيکى و مذهبى.

٢- اول کودکان هم از لحاظ ديدگاه و هم از لحاظ دامنه فعاليت هايش کمپينى بين المللى است. ما در دفاع خويش از حقوق کودکان هيچگونه مانع و محدوديت جغرافيايى، سياسى، ملى، قومى، فرهنگى و مذهبى را به رسميت نمى شناسيم. ما حقوق کودکان را جهانى و جهانشمول مى دانيم. اول کودکان تلاش دارد دامنه فعاليت هايش را به تعداد هرچه بيشترى از کشورها و جوامع گسترش دهد.

٣- اول کودکان کمپينى همگانى و مردمى و نهادى غير دولتى است که همه علاقمندان را به همکارى دعوت مى کند. همه کسانى که در مورد سرنوشت کودکان احساس مسئوليت مى کنند، ميتوان عضو و يا فعال اول کودکان باشند.

٤- اول کودکان در مبارزه براى احقاق حقوق و رفاه کودکان همه امکانات و راه هاى قانونى ممکن، از فعاليت بعنوان يک گروه فشار روى دولتها و نهادهاى مختلف، تا فراخوان دادن ميتينگ ها و تظاهرات ها و سازماندهى عمل مستقيم مردم، را بکار ميگيرد

٥- اول کودکان بيش از هرچيز بر حمايت و کمک هاى مالى مردمى متکى است که خود را در فعاليت هاى اين کمپين شريک مى بينند. با اين وجود اول کودکان از هر کمک نهادهاى دولتى و غير دولتى که خواهان حمايت از فعاليتهاى آن باشند استقبال ميکند

٦- اول کودکان نهادى غير انتفاعى است. به استثناء معدودى مسئولين تمام وقت، بعنوان يک قاعده عمومى تمام فعالين !ول کودکان داوطلبانه کار ميکنند.

به اول کودکان بپيونديد