اول کودکان

کمپين بين المللى دفاع از حقوق کودکان

 Children First, International Campaign for Children's Rights
-----------------------------------------------------------------------------------------------

اول کودکان

عضويت (Membership)

٢٩ ژانويه ٢٠٠٠

٭ همه علاقمندان به حمايت و دفاع از اول کودکان ميتوانند به آن بپيوندند و به عضويت آن در آيند.

٭ نام عضو اول کودکان، در ليست اعضا اين کمپين ثبت مى شود، کارت عضويت آن را دريافت مى کند و اطلاعيه ها و برنامه هاى اول کودکان را دريافت مى کند.

٭ عضو اول کودکان در حد تمايل خود اين کمپين را از نظر مالى تقويت مى کند.

٭ عضو اول کودکان ميتواند با پرکرن فرم تقاضاى کار داوطلبانه، فعال اول کودکان شود و در فعاليت هاى آن با برنامه مشخص شرکت کند.