اول کودکان

کمپين بين المللى دفاع از حقوق کودکان

 Children First, International Campaign for Children's Rights
-----------------------------------------------------------------------------------------------

اول کودکان

فعال‌(Volunteer , Activist)

٢٩ ژانويه ٢٠٠٠

٭ هرعضو اول کودکان ميتواند با اختصاص داوطلبانه ساعات معينى از روز کار خود، اختصاص مهارت و تخصص و امکانات خود، تعهده انجام پروژه معينى، شرکت با برنامه در فعاليت هاى آن، فعال اول کودکان شود و با برنامه مشخص در فعاليت هاى اول کودکان شرکت کند.

٭ فعال اول کودکان مى تواند در جلسات تصميم گيرى و برنامه ريزى نهاد محلى خود شرکت کند.

٭ فعال اول کودکان با انتخاب اعضا، يا در شروع کار دفتر و فقدان اعضا به انتخاب دفتر مرکزى، ميتواند بعنوان مسئول دفتر محلى و سخنگوى اول کودکان در محل خود فعاليت کند.

٭ فعال اول کودکان هزينه فعاليت محلى خود را تامين مى کند و تلاش مى کند براى فعاليت هاى سراسرى آن، کمک مالى جمع آورى کند.