نامه شماره ٩

نامه ثريا شهابى در مورد عدم چاپ مطالبى ارسالى

رفيق عزيز، امير توکلى

در اول کودکان شماره ١٦ مطلبى از سياوش دانشور چاپ شده است که اين مطلب پيشتر در انترناسيونال هفتگى شماره ١٧ به چاپ رسيده است. در اول کودکان ذکر نشده است که اين مطلب تکرارى است و پيشتر در همان هفته در انترناسيونال چاپ شده است.

ضمن اينکه در سنت ما معمولا مطالب تکرارى بسيار کم و به ندرت چاپ ميشد. يک نمونه آن مطلبى است که من اتفاقا براى شماره ١٦ ارسال کردم و شخصا از شما خواستم به اين خاطر که نشريه ديگرى قرار است آن را چاپ کند، شما مطلع باشيد و از چاپ مطلب ارسالى توسط من خوددارى کنيد.

اگر به خاطر داشته باشيد من مطلبى براى اول مهر، بازگشايى مدارس به رفيق مصطفى رشيدى سفارش داده بودم، و آن را براى شما ارسال کردم. چون پاسخى دال بر اينکه آن را در شماره ١٦ ميگذاريد يا نه و به اين خاطر که براى اينکه مطلب «نسوزد» آن را براى نشريه جوانان حکمتيست ارسال کردم. و بلافاصله به شما اطلاع دادم که مطلب در نشريه ديگرى منتشر ميشود و در اول کودکان از آن استفاده نکنيد.

تصور ميکنم که روشى که من در ارتباط با چاپ مطالب تکرارى در پيش گرفته ام، درست و منطبق با سنت تاکنونى مان باشد. و چاپ مطالب تکرارى و بعلاوه بدون ذکر اين مسئله که مطلب تکرارى است، جالب نيست.

با ارادت

ثريا شهابى

٢٣ سپتامبر ٢٠٠٤