نامه شماره ٨

آگهى تاسيس دفتر نروژ اول کودکان

اول کودکان

کمپين بين المللى دفاع از حقوق کودکان

Children First, International Campaign for Childrens Rights

------------------------------------------------------------------------------

دفتر اول کودکان در نروژ تشکيل شد

٢٦ سپامبر ٢٠٠٤

بدينوسيله تاسيس دفتر اول کودکان در نروژ، با مسئوليت ناصر مرداى، را اعلام ميکنيم. اين دفتر دفاع از حقوق انسانى و مدنى کودکان و بهبود شرايط زندگى و موقعيت کودک را هدف خود قرار داده است و اعلام کرده است که بهبود شرايط مادى و روحى، رفاه و رشد و شکوفايى آزادانه کودکان در سراسر جهان، را هدف فورى خود ميداند.

دفتر مرکزى تشکيل دفتر نروژ، را به همه فعالين حقوق کودک، اعضا و فعالين اول کودکان تبريک ميگويد و براى فعالين دفتر نروژ آرزوى پيروزى دارد.

براى ارتباط با دفتر نروژ ميتوانيد با آدرسهاى زير تماس بگيريد.

مسئول اول کودکان نروژ - اسلو:

ناصر مرادى تلفن : ٩٨٦٠٠٢١٥ ٠٠٤٧

e-mail: childrenfirst@chello.no

شهر برگن ، قادر محمودپور

تلفن : ٩١٨٧٧٨٧٧ ٠٠٤٧

e-mail: childrenfirst bergen@yahoo.no

دفتر مرکزى اول کودکان