نامه شماره ٦

به کريم شامحمدى در مورد امکان عضب دفتر سوئد

از: ثريا شهابى

به: کريم شامحمدى

تاريخ: ١٦ اکتبر ٢٠٠٤

موضوع: استعفا از اول کودکان

کريم شامحمدى

نامه تان به سليمان قاسميانى را از طريق خودتان، دريافت کردم.من پاسخ نامه هايتان را خواهم داد. پرونده سازى ها، اتهامات و ادعاهاى جعلى و بى اساستان، بى ترديد بايد پاسخ خود را بگيرد. اما موضوع اين نامه چيز ديگرى است.

در مورد اينکه تصميم گرفته ايد، استعفادهيد، نمى دانم که از طرف خودتان نوشته ايد، يا اين يک تصميم جمعى است. بهر رو جاى تاسف است که شما به خاطر عدم تحمل کسى با گرايش سياسى متفاوت از شما، در رهبرى اول کودکان، و به خاطر عقيم ماندن تلاشهاى سيستماتيک غير سياسى و غير قانونى تان براى تصاحب اين نهاد، نمى توانيد در آن بمانيد و چون سابق فعاليت مشترک کنيم.قصدم از اين نامه، تنها اعلام اين است که شما نمى توانيد «بارنن فوشت» را با خود ببريد. طبق اساسنامه دفتر سوئد و طبق اسناد دفتر مرکزى و طبق تاريخ فعاليت اين نهاد، «بارنن فوشت»، دفتر کشورى اول کودکان در سوئد است. هيچ شخص، سازمان يا نهادى، جز اول کودکان، مجاز نيست از اين نام استفاده کند. هرگونه استفاده شما از اين نام، پس از خروج تان از اول کودکان، با توجه به اسناد موجود از لحاظ قانونى قابل پيگرد است و دفتر مرکزى اول کودکان بى ترديد از طريق مراجع قانونى اقدام خواهد کرد.

جهان نابرابرى که بطور سيستماتيک حقوق کودکان را نقض ميکند، امکان فعاليت صدها وصدها نهاد مدافع حقوق کودکان را، متاسفانه فراهم کرده است. به شما پيشنهاد ميکنم براى وارد نکردن ما و خودتان به شروع اين پروسه ، که بى ترديد شما در آن کمترين حقانيت حقوقى نداريد، دست از اين ادعاى غير واقعى و واهى برداريد. اول کودکان، دفتر سوئد، «بارنن فوشت» متعلق به کمپين بين المللى دفاع از حقوق کودکان ChildrenFirst است.

با احترام

ثريا شهابى

١٦ اکتبر ٢٠٠٤

رونوشت: سليمان قاسميانى، رئيس دفتر اول کودکان (بارنن فورشت) در سوئد

اعضا دفتر مرکزى

گيرندگان نامه شما

.........................................................................................

رفيق سليمان عزيز

براى اينکه سوء تفاهم پيش نيايد اين چند خط را برايت مينويسم. نه من و نه ساير رفقائى که به شيوه و کار ثريا نامه اعتراضى نوشتيم ديگر يک دقيقه هم با ثريا کار مشترک نميکنيم و همه مان بزودى از اول کودکان استعفا ميدهيم. اگر ثريا واقعا منفعت اول کودکان برايش مطرح بود ميدانست که اول کودکان فقط در سوئد است و خودش کنار ميرفت که ما با هم راحت کار کنيم. ثريا متاسفانه اينکار را نکرد و الان دارد چوب لاى چرخ ميگذارد و رابطه ما را هم بهم ميزند. ما نميخواهيم وقتمان را صرف جنگ و جدل با ثريا بکنيم اول کودکان حق ما بود که نگه داريم و ثريا کنار برود اما براى اينکه ثريا تشنج ايجاد نکند ما کنار ميرويم و اول کودکان را براى ثريا باقى ميگذاريم اما درمورد بارنن فوشت مطلقا ثريا حق و اختيارى روى اين نهاد ندارد و ما سياست ثريا را در سوئد پيش نميبريم. اين روزها احساس من اين بود که شما دارى فشار ثريا را روى ما مياورى و اين باعث شد که رابطه سابق ما باقى نماند. ما با تو هيچ مشکلى نداشتيم و نداريم و شخصا بسيار خوشحال هستم که کماکان بتوانيم با هم همکارى کنيم و تو هم مسئول سوئد بمانى اما با توجه به اين نه من و نه ساير رفقائى که گفتم حاضر به همکارى با ثريا نيستيم و فعاليت مان را بشکل ديگرى پيش ميبريم در سوئد به اسم بارنن فوشت و در سطح سراسرى به يک اسم ديگر. اين نظر من و ساير رفقا است. اميدوارم تو هم اين مساله را در نظر بگيرى. خودت نقش ما را در سوئد ميدانى و ميتوانيم با هم کار بسيار بيشتر و موثرترى بکنيم. امر من واقعا مساله کودکان است و با انرژى بيشترى اين کار را ادامه ميدهم. به تو هم احتياج داريم. اين ديگر تصميم خود تو است. با همه اين توضيحات چنانچه واقعا فکر ميکنى ما بايد کنار برويم و بارنن فوشت در چهارچوب نهاد ثريا کار کند اين بى انصافى است. بهررو ما اينرا نميپذيريم اميدوارم تو هم واقع بينانه به اين مساله نگاه کنى. اين حق ما است و ما از اين يک ذره کوتاه نميائيم.

با ٓارزى همکارى مثل هميشه

کريم شاه محمدى

٢٠٠٤١٠١٦