نامه شماره ٥

نامه کاوش مهران در مورد تصاحب کنفرانس توسط او

٢٢-٠٩-٢٠٠٤

از: کاوش مهران

به: ثريا شهابى

کپى: فعالين اول کودکان

در مورد وضعيت اول کودکان ر کنفرانس آتى آن

ثرياى عزيز،من به اتفاق اکثريت فعالين اول کودکان طى هفته هاى گذشته و در جلساتمان، تمامى سعى خودمان را براى حفظ يک اول کودکان متنوع و متشکل از تمامى کسانى که دلشان براى کودکان سراسر جهان مى تپد و حقوق کودکان اولويت يکم را براى آنها دارد، کرديم. تلاش تمامى ما اين بوده و هست که هر کس جدا از تعلقات حزبيش گرد اين کمپين مشخص براى حقوق کودکان مبارزه کند، و اينکه ضوابط و معيارهاى مشخصى رابطه انجمنهاى تشکيل شده حول اين کمپين و مابين فعالين آنرا تعريف کند.

,در تماس تلفنى اخير شما با من متاسفانه نه تنها اثرى از دنبال کردن اين هدف از موضع رييس اول کودکان ديده نمى شود بلکه تهديدآميز و سوء ظن آميز با فعالين واقعى اول کودکان برخورد کرده و شرايط را براى پيشبرد فعاليتهاى ما و کنفرانس آتى اول کودکان مشکل مينماييد.

نکاتى را لازم به ذکر مى بينم:

١- در تماس تلفنى اتان خواهان اين ميباشيد که نصف درآمد اول کودکان در سوئد به شما داده شود در غير اينصورت به کنفرانس نمى آئيد و کنفرانس را در لندن برگزار ميکنيد. در اين مورد توضيح نکات زير لازم است:

در چند سال گذشته اين اولين بار است که به اين شکل درمورد مساله مالى شرط مى گذاريد و بصورت تهديد آميز آنرا مطرح ميکنيد. همانطور که قبلا هم در يکى از جلساتمان مطرح کردم و طبق اسناد اول کودکان، هر انجمن شهرى و کشورى اول کودکان بايد خود تصميم بگيرد که چه بخشى از درآمدش را براى کمک به فعاليت هاى سراسرى ميپردازد. بخش اصلى درآمد هر انجمن بايد صرف فعاليتهاى آن در محل شود. درخواست شما نه عملى است و نه قابل پذيرش.

٢- اينکه به کنفرانس ميائيد يا نه، تصميم گيرنده خود شما هستيد. اما درهرصورت من به عنوان مسئول برگزارى کنفرانسهاى سالانه اول کودکان تلاش خود را با هميارى فعالين اول کودکان در برگزارى کنفرانس در تاريخ هاى تعيين شده و مطابق قرارهاى قبلى در استکهلم خواهم کرد. اين نکته هم قابل ذکر است که در واقع اول کودکان در سوئد فعالترين واحد اين کمپين است و قبلا مبالغى را براى تدارک کنفرانس هزينه کرده است. همچنين بقيه مخارج کنفرانس را هم همچون سالهاى گذشته تقبل نموده است. درضمن اکثريت فعالين اول کودکان و مهمانان کنفرانس در سوئد هستند. براى شما بعنوان رييس اول کودکان اگر اهداف و رشد اول کودکان مد نظر مى بود، اين درخواست و برخورد را با فعالترين واحد اول کودکان که تاکنون فعاليت هاى قابل توجه و درخشانى داشته است نميکرديد. مطمئنا از طريق اطلاعيه هاى اول کودکان سوئد متوجه سمينار بسيار موفق ماه قبل ما شده ايد.

٣- از شما بعنوان مسئول يک نهاد انتظار چنين برخوردى بايد بعيد باشد که برگزارى کنفرانس را با چنين خواستهايى به مخاطره بياندازيد. چنين برخوردى بيش از حد غير مسئولانه است.

٤- اما علاوه بر اينها مطرح کرديد که رفيق اسد نودينيان را جهت حسابرسى مالى واحد سوئد انتصاب کرده ايد، که به اندازه کافى تحريک کننده است. اول کودکان در سوئد داراى تعداد قابل توجهى از فعالين است که بر کارهاى مالى واحد سوئد بيشترين دقت و نظارت را بعمل آورده اند و تاکنون کوچکترين ناروشنى در اين زمينه وجود نداشته است. ضرورتى به اين تصميم گيرى نبود.مجموعه برخوردهاى شما نشان ميدهد که شما نه از موضع رييس اول کودکان بلکه از موضع حزب جديد داريد با مسئولين و فعالين اول کودکان در سوئد برخوردمى کنيد. منفعت اول کودکان مد نظر شما نيست. شما داريد برخوردهاى سياسى تان را به اين نهاد ميکشانيد و با اينگونه درخواستها و شرط گذاريها اول کودکان را متشنج کرده و فعاليتهايشرا به مخاطره مى اندازيد. اول کودکان سوئد در چند سال گذشته موفقيت هاى درخشانى داشته و همچنين به واحدهاى ديگر در سراسر دنيا کمکهاى بزرگى نموده است. بجاى اينکه به فکر بهبود کار اول کودکان باشيد، بجاى اينکه موانع رشد اول کودکان را بررسى کنيد، داريد در مقابل فعالترين واحد اول کودکان مانع ايجاد ميکنيد. اين چيزى جز نشاندهنده مواضع خاص سياسى شما نيست که شما را به اين جهت گيرى کشانده است. بارز است که اين ربطى به منافع کودک و اول کودکان ندارد. واحد سوئد اول کودکان الگوى مناسب و موفقى ميباشد که مى تواند نمونه اى براى ديگر واحدهاى اول کودکان باشد. درست در شرايطى که مشغول سازماندهى کنفرانس سالانه اول کودکان هستيم و کلى کار و انرژى از ما ميگيرد، شما بجاى پيشبرد و برگزارى اين کنفرانس داريد تهديدهاى مالى و شرط و شروط براى کنفرانس ميگذاريد. صرفنظر از هرتصميم و برخوردى از جانب شما، مطمئن باشيد که ما فعالين اول کودکان در سوئد کنفرانس خوبى را برگزار خواهيم کرد.

در پايان از شما صميمانه ميخواهم که در مورد شرکت و يا عدم شرکت خود در کنفرانس هرچه سريعتر ما را از تصميماتتان مطلع کنيد تا جاى سخنرانى تان را محفوظ بداريم.

موفق باشيد

کاوش مهران