نامه شماره ٢

فراخوان ثريا شهابى به فعالين اول کودکان براى حفظ استقلال اول کودکان

به اعضا و کادرهاى حزب در اول کودکان

از: ثريا شهابى

موضوع مصون نگاه داشتن اول کودکان از اختلافات سياسى در حزب

تاريخ: ٢٣ اوت ٢٠٠٤

رفقا

به اين وسيله ميخواستم در مورد اول کودکان تحت تاثير اختلافات داخلى در حزب کمونيست کارگرى ايران بديهياتى را خاطر نشان کنم که حتما لازم است تعهد خود به آن را بار ديگر اعلام کنيم.

اول کودکان نهاد و سازمانى غير حزبى است. پلاتفرم آن سند اهداف آن است. ترديدى در اين نيست که راه اندازى و فعاليت اين پروژه اساسا بر عهده ما اعضا و کادرهاى کمونيسم کارگرى بوده است. بى ترديد افق ما براى راه اندازى و فعاليت اين پروژه افق کمونيسم کارگرى بوده و همه تلاش من اين است که همچنان اين اقق به همت اعضا و فعالين کمونيسم کارگرى، چون گذشته سالم بماند.

اما امروز در شرايطى قرار داريم که تبين ها و تعاريف از کمونيسم کارگرى متفاوت است. اين به خودى خود ايرادى ندارد. مهمتر از آن اين واقعيت است که اختلافات سياسى در حزبى که تجسم سازمان يافته اين کمونيسم بود به جدايى دو گرايش در اين حزب منجر ميشود.

تمام تلاش من و همه شما در طول فعاليت اول کودکان اين بوده است که اختلافات داخلى و سياسى درون حزب، موجب انشقاق و اختلاف در اين نهاد نشود. و به جرات ميتوانم بگويم که در اين کار موفق بوده ايم. از اين نظر اول کودکان نشان داد که تعهد اش به اينکه منافع کودکان را فداى هيچ منفعت ديگرى نخواهد کرد، موفق بوده است و از اين نظر يکى از سالم ترين نهادهاى جانبى حزب است. به اين خاطر بايد به خودمان تبريک بگوئيم.

من در اينجا ميخواستم به همه آن رفقايى که در اول کودکان با من و تعداد ديگرى از مسئولين اول کودکان، فاصله سياسى دارند، به همه اعضا و کادرهاى حزب کمونيست کارگرى ايران که در حزب در مقابل من قرار دارند، اطمينان بدهم که اين اختلافات تا آنجايى که آنها خود را متعهد به اهداف و اصول سازمانى اول کودکان ميدانند، موجب کمترين ناامنى سياسى و تشکيلاتى براى آنها نخواهد شد. اين رفقا، مسئولين و فعالين اول کودکان اند و همچنان خواهند بود.

و خواهشم اين است که اجازه ندهيد و اجازه ندهيم که اختلافات سياسى در حزب، اين پروژه را تابع خود کند. اين را ما به همه دوستدارن اول کودکان متعهد ايم.

بى ترديد ما انسانهاى سياسى عقايد و نظرات خود را همه جا با خود حمل ميکنيم. و با اين نامه کسى از شما و از ما طلب نمى کند که عقايد خود را در اول کودکان پنهان کنيد يا آن را تبليغ نکيند. چنين چيزى امکان ندارد. و درخواست چنين چيزى نقض حق آزادى عقيده و بيان است. اما آنچه که مهم است اين است که اين نهاد را ميدان تسويه حساب هاى سياسى ديگرى نکينم. و تمرکزمان بر فعاليت در چهارچوب اهداف اين نهاد را به خاطر منافع سياسى خود، از دست ندهيم.

ما همانطور که به بيرون خودمان اعلام ميکنيم که همه با هر عقيده سياسى اگر بخواهند با اول کودکان و در چهار چوب اهداف آن کار بکنند، دستشان را ميفشاريم، بايد با خود نيز چنين کنيم. اول کودکان نبايد ميدان عداوت ها و خصومت هاى سياسى باشد که از بيرون اين نهاد به آن تحميل ميشود. ما ميتوانيم باز هم همچنان در دفاعمان از حقوق کودکان، بدون سازش سياسى و پرده پوشى اختلافات سياسى، همچون گذشته شاداب و متحد کار کنيم.

٢١ و ٢٢ نوامبر سومين کنفرانس مان را برگزار ميکنيم. ما اين کنفرانس ها را در بزرگداشت منصور حکمت پايه ريزى کرديم و وعده داديم که هرسال آنها را بزرگتر و غنى تر برگزار خواهيم کرد. دريايى از کار در مقابل مان است. بايد آستين ها را بالا بزنيم و شروع کنيم. جلسه اى براى سازماندهى کارهاى کنفرانس برگزار خواهيم کرد. مشتاقانه منتظر نظرات و پيشنهاداتتان براى اين جلسه هستم

دستتان را بگرمى ميفشارم

ثريا شهابى

رئيس اول کودکان

٢٣ اوت ٢٠٠٤