نامه شماره ٢٧

پاسخ به تغييرات در اول کودکان

به ليست امضا کنندگان اعتراض به من

از: ثريا شهابى

تاريخ: ١٣ اکتبر ٢٠٠٤

موضوع: پاسخ به نامه شما، مورخ ١٢ اکتبر ٢٠٠٤

اين نامه پيش از سند جدايى تعدادى از اعضا اول کودکان نوشته شده است. در مورد آن سند جداگانه اول کودکان اعلام موضع خواهد کرد.

دوستانادعاهاى شما در اعتراض به من به دليل اتکا احکام تان به فاکت هاى غير واقعى، جعلى، و ساختگى، فاقد اعتبار است. براى رسيدگى به يک اعتراض بايد آن اعتراض ابتدا بر فاکت ها، شواهد، و واقعيات موجودى متکى باشد تا بتوان به آن رسيدگى کرد. در غير اين صورت مردم ميتوانند مطابق وهم و خيالاتشان، مطابق هر منفعت و نيازى، مرتب در حال محکوم کردن کسى باشند و حکم را هم لابد خودشان اجرا کنند!

اما با اين وجود، براى جلوگيرى از مخدوش کردن افکار کسانى که اطلاع چندانى از واقعيات مربوط به اول کودکان ندارند، من تعدادى از فاکت هاى نادرست نامه تان را برميشمارم. ضمن اينکه اسناد تاسيس اول کودکان، مکاتبات موسسين (منصور حکمت و من) و اسناد کارکرد دفاتر آن و مکاتباتى که با شما داشته ام، بى ترديد در اختيار علاقمندان گذاشته خواهد شد.

اما ليست جعليات:

١- نامه از طرف فعالين اول کودکان امضا شده است. در ليست سه نفر هرگز نه عضو اول کودکان بوده اند و نه فعال اين نهاد. اسماعيل مولودى، پروين کابلى، و فرزاد اديبى نه عضو اول کودکان اند و نه فعال آن.

٢- گفته ايد که:

«شما در عرض چند روز گذشته شتابزده دفاترى را در آلمان و نروژ سر هم بندى کرده ايد ...»

دفتر آلمان اول کودکان از قديمى ترين دفاتر اول کودکان است که در سال ٢٠٠١ تاسيس شده است. اين دفتر از حضور بسيارى از شما در اين نهاد، که تاريخى چند ماهه دارد، تاريخ قديمى ترى دارد. «سرهم بندى کردن»، کار شما است که ليست جعلى درست ميکنند. پروسه تاسيس دفتر نروژ چون پروسه تاسيس دفتر هلند است. بى احترامى به فعالين اول کودکان در نروژ و بى احترامى به فعاليت هاى آنها، تنها نشان دهنده عدم صداقت شما در علاقمندى تان به گسترش فعاليت هاى اول کودکان است.

ظاهرا مردم بايد تلاش شما براى محروم کردن اول کودکان از منابع مالى هميشگى خود، تلاش براى تخطئه دفتر جديد مان در نروژ، تلاش براى ممانعت از بازگشايى تلويزيون اول کودکان و تلاش براى خواباندن سايت اول کودکان را فعاليت هايى در راستاى منافع اول کودکان بدانيم؟

٣- گفته ايد که:

«در سند اوليه اول کودکان صريحا گفته شده که رئيس آن بعد از دو سال انتخاب ميشود»اين سند را من تهيه کرده ام که به کمک منصور حکمت تدقيق شده است. کجاى اين سند گفته است که بعد از دو سال رئيس اول کودکان انتخاب ميشود؟ اين جعل آشکار در سندى که من نوشته ام، چگونه ممکن ميشود؟ بعد از دوسال هئيت موسس بايد بنشيند و تصميم بگيرد. از هئيت موسس دونفره، دوست و رفيق عزيزم، منصور حکمت ديگر در ميان ما نيست که با او تصميم بگيرم. از هئيت موسس تنها من مانده ام. و من بايد بهمرام کسانى که در چهارچوب اول کودکان مسئوليت بعهده گرفته اند، در دفتر مرکزى، بنشينيم و تصميم بگيريم. جعل کردن نوشته و گفته من، انسان زنده، ديگر شعبده بازى عجيبى است. اين خيمه شب بازى ها متاسفانه مدتى است که از جانب شما به راه و روشى در رابطه با تحريف تاريخ اين نهاد و گذشته آن تبديل شده است.

٤- گفته ايد که

«شما براى آمدنتان به کنفرانس شرط مالى گذاشتيد».

کنفرانس پروژه دفتر مرکزى است. از درآمد تا هزينه آن، از تعيين سخنرانان تا تعيين برنامه هاى جانبى آن، بخشى از فونکسيون دفتر مرکزى است. هميشه بود است. من مهمان کنفرانس نيستم که براى شرکتم توسط شما يا خودم شرط بگذارم. دخالت من در برگزارى کنفرانس، کارى که هميشه کرده ام، دخالت دفتر مرکزى در پروژه خودش است. شما براى تغيير اين واقعيت، براى تغيير اين تاريخ، و براى جعل کردن گذشته، تلاش بسيار کرديد که خوشبختانه ناکام ماند.

٥- در مورد اطلاعيه مربوط به جايزه نوبل به شيرين عبادى، من در نامه به امير توکلى اشتباه شما را تصييح کردم. اما تکرار مجدد اين «حقه» جديد ديگر نه اشتباه که جعل و تحريف آشکار است.

من آن بخش از نامه به امير توکلى را مجددا اينجا بازنويسى ميکنم.

«شما ظاهرا مطلقا متوجه نيستيد که از عمر اين اطلاعيه يکسال ميگذرد.

دقت کنيد تاريخ اطلاعيه «تاريخ: ١٥ اکتبر ٢٠٠٣، بيست و سوم مهرماه ١٣٨٢». يعنى يکسال پيش! درست زمانى که کميته نوبل اعلام کرد که اين جايزه را به شيرين عبادى اهدا ميکند. هنوز مراسم اهدا اجرا هم نشده بود. هنوز خانم عبادى معلوم نکرده بود که تا اين اندازه به دامان اسلام سقوط خواهد کرد. ...

شما در آن زمان با اول کودکان کار نميکرديد و ظاهرا ادبيات ما را هم دنبال نمى کرده ايد. ... مدتها انگليسى و فارسى اطلاعيه روى سايت بود. اين هم کم توجهى شما به فعاليت هاى اول کودکان و فاصله تان از آن را نشان ميدهد.»

اما اين ليست عضو و غير عضو جديد انتضار عجيبى دارند. ظاهرا شما انتظار داريد که رهبرى اول کودکان با ورود هر عضو جديد، موظف است که مواضع و همه اطلاعيه هاى سالهاى قبل خود را به تائيد عضو جديد برساند!

بهر رو به امير توکلى اين امکان داده شد که نقد خودش را بر اطلاعيه يک سال پيش اول کودکان بنويسد و منتشر کند تا جواب بگيرد. غير از او هيچ کس ديگرى نسبت به آن اطلاعيه انتقادى مطرح نکرد. ادعاى امروز شما که شما به اين اطلاعيه انتقاد داشته ايد، تاريخ تراشيدن براى انتقادى ناموجود است. اين هم نوع ديگرى از شعبده بازى است. دوستان نقدتان را منتشر کنيد. تا پاسخ بگيريد. براى دعواى سياسى ناموجود تاريخ جلعى نسازيد. آيا اين اختلاف ساختگى قرار است نفش حجاريان ديگرى در بساط معرکه گيرى سياسى شما بازى کند.

دوستان در دنياى واقعى بدور از شانتاژ، چرخ بر پايه ديگرى ميچرخد. اين شما اعضا جديد هستيد که مى بايست اگر ميديديد که موضع نهادى که به آن ميپونديد در گذشته با موضع امروز شما خوانايى ندارد به آن نمى پيوستيد! تغيير تاريخ اين نهاد، و بازنويسى اطلاعيه يک سال قبل آن، تغيير تاريخ تشکيل آن، نمى تواند چيزى جز ماليخوليا باشد!

٦- کاوش مهران و امير توکلى نه به خاطر اختلاف سياسى، که به خاطر سواستفاده از موقعيت خود، بعنوان مسئول برگزارى کنفرانس و سردبير نشريه اول کودکان، پس از يک دوره انعطاف و تذکرات ممتد، برکنار شدند. مکاتبات فى مابين و نوار جلسات اول کودکان موجود است و در اختيار علاقمندان قرار خواهد گرفت. يکى بطور سيستماتيک تلاش کرد که کنفرانس را تصاحب کند و ديگرى نشريه را!

٧- در مورد برکنارى بهار ميلانى، پس از ١٠ ماه وقفه در کار سايت، صورت گرفت. انتظار اينکه مسئول يک نهاد، براى قرار دادن اطلاعيه هاى سازمان خود روى سايت، ١٠ ماه ديگر منتظر شود، انتظار پوچى است. در آخرين نامه بهار ميلانى به من اطلاع داد که هنوز نمى داند که ميتواند به کار ادامه دهد يا نه! لابد رئيس اول کودکان مى بايست يک سال ديگر در انتظار مسئول سايت بنشيند و شاهد خوبيدن سايت باشد تا به کسانى چون شما ثابت شود که او اين پس عين منفعت اول کودکان و گسترش آن را مد نظر دارد!

٨- شما طى چند ماه گذشته کمترين اختلاف سياسى با رهبرى اول کودکان در مورد اهداف اين نهاد، کمپين ها و الويت هاى آن، تلاش براى بازگشايى تلوزيون و فعاليت هاى آن، را مطرح نکرده ايد. هنوز از هيچ يک از شما چند خط در تدقيق بيانيه حقوق جهانشمول کودک، که کنفرانس اساسا براى پرداختن به آن برگزار ميشد، دريافت نکرده ام. متاسفانه برعکس تمام تلاشتان اين بود که در راستاى «کينه و عداوت حزبى تان» بطور سيستماتيک اول کودکان را متلاشى کنيد. يک روز تصرف کنفرانس، روز ديگر براى ربودن نشريه آن، و زيرپا گذاشتن همه موازين کار در اول کودکان، چهره نماى حرکت شما طى اين دوره بوده است.

لحن تهى از ابتدايى ترين موازين مکاتبه و بکاربردن الفاظى که تنها نشان دهنده پوک بودن ادعاهاى نامه تان است، بى ترديد جز خودتان کسى را عليه اول کودکان بسيج نميکند!

..............................

به: ثريا شهابى

از: فعالين اول کودکان

موضوع: عملکرد شما در اول کودکانرفيق ثريا متاسفانه مدتى است که شما اختلافات سياسى تان را به شيوه اى بسيار نازل و غير منطقى به اول کودکان هم گسترش داده ايد. شما در طول يکماهه گذشته همواره عملا در تضعيف نهاد اول کودکان گام برداشتيد. نمونه هايى از آن را خلاصه وار متذکر ميشويم:سومين کنفرانس سراسرى اول کودکان با پشتکارى رفقا در استکهلم در ماه نوامبر قرار بود برگزار شود. مقدمات کار از قبيل اجاره سالن تهيه آفيشها و تبليغات آن از دو ماه قبل آغاز شده بود و اطلاعيه هاى آن در نشريات مختلف درج گرديده بود، اما شما براى آمدنتان به کنفرانس شرط مالى گذاشتيد. رفقاى درگير اين کار با اين شرط مالى شما مخالفت کردند و شما گفتيد که به کنفرانس نخواهيد آمد و بعد از مدتى کنفرانس را منحل کرديد و کاوش مهران را بخاطر تاکيدش بر برگزارى کنفرانس از دفتر مرکزى تعليق نموديد. شما به اسم دفتر مرکزى اول کودکان اطلاعيه اى براى چاپ در هفته نامه اول کودکان براى امير توکلى ارسال کرديد در آن اطلاعيه در مورد شيرين عبادى نوشته ايد: «جايزه صلح نوبل امسال نصيب شما شد. شما از چهره هاى سرشناس دفاع از حقوق زنان و کودکان در ايران هستيد. اين اتقاق مهمى است. انتخاب زنى که بعنوان يک فعال حقوق زنان و کودکان، زنى که مهر مخالفت با حکومت اسلامى و در برطبق عرف رايج اپوزيسيون قانونى مهر «سکولار» بر پيشانى دارد، اتقاق مهمى است» امير توکلى سردبير نشريه بدليل مغايرت مضمون اطلاعيه با ديدگاههاى ما و امضاى اطلاعيه که به نام دفتر مرکزى اول کودکان بود و ديگر اعضاى دفتر مرکزى هم بى خبر از چنين اطلاعيه اى بودند و هم اکثر قريب به اتفاقشان با اين موضعگيرى در مورد شيرين عبادى شديدا مخالف بودند، از درج آن جلوگيرى نموده و چاپ آن را به تصميم دفتر مرکزى موکول کرده است. رفيق ثريا شما خودسرانه چنين اطلاعيه اى را با امضاى ما براى چاپ فرستاده بوديد که خوشبختانه چاپ نشد. در مقابل شما ابتدا به امير توکلى تذکر رسمى ميدهيد و بعد از اعتراض امير او را از سردبيرى هفته نامه برکنار ميکنيد. همزمان کاوش مهران را بخاطر پيگيريش براى برگزارى کنفرانس و ابراز نظراتش از دفتر مرکزى اخراج مى کنيد. و امروز هم بهار ميلانى، مسئول سايت اول کودکان را که زحمت بسيار زيادى براى اين سايت کشيد را از دفتر مرکزى برکنار نموديد. اين وقايع در حالى اتفاق مى افتد که شما در عرض چند روز گذشته شتابزده دفاترى را در آلمان و نروژ سر هم بندى کرده ايد تا رفقائى را به دفتر مرکزى اضافه کنيد و وضعيت خود را که در اقليت هستيد در دفتر مرکزى بهبود بخشيد. اين اقدامات شما در زمانى اتفاق ميافتد که در هفته هاى گذشته اتفاقات مهمى درمورد کودکان در بسلان و عراق و پاکدشت و عليه هزاران کودک افغانى در ايران رخ داده و کوچکترين فعاليتى در اين زمينه از خود نشان نداده ايد. همه مشغله شما در هفته هاى گذشته تعليق اين و آن و چانه زدن بر سر اختصاص درصد بيشترى از درآمد واحد سوئد اول کودکان براى فعاليت مرکزى اول کودکان بوده است، مرکزيتى که کوچکترين تحرک سياسى نسبت به مهمترين وقايع در قبال کودکان از خود نشان نداده است. خارج از اينها از نظر حقوقى برخوردهايى که شما در نهاد اول کودکان انجام داده ايد هيچکدام مطابق موازين حقوقى اول کودکان نيست. نهاد اول کودکان تشکلى داوطلبانه است و فعالين آن بايد از اين حق برخوردار باشند که رئيس اين نهاد را بتوانند انتخاب کنند و هر وقت نخواستند عوض کنند، شما خود را رئيس مادالعمر اين نهاد ميپنداريد. هيچ اختلافى را تحمل نميکنيد و مخالفين سياسى خود را تضفيه ميکنيد. درست در شرايطى که به علت بروز اختلاف سياسى آشکار مابين شما و بخش اعظم فعالين اول کودکان و اعضاى دفتر مرکزى آن، ضرورت مبنا قرار دادن موازين و اساسنامه برجسته ميشد، شما زير همه چيز زده ايد. در سند اوليه اول کودکان صريحا گفته شده که رئيس آن بعد از دو سال انتخاب ميشود اما اينرا هم زير سوال برده ايد و خود را رئيس مادام العمر ميدانيد. شايد ذکر اين نکته نيز ضرورى باشد که فعاليت اول کودکان اساسا محدود به سوئد است، که شما مشغول تعليق فعالين اين واحد هستيد. از رئيس اول کودکان انتظار ميرفت به فکر توسعه و گسترش فعالين اين نهاد و بهبود و ارتقاى فعاليت واحدهاى آن باشد شما برعکس داريد تنها واحد کارى و موفق اين نهاد را قلع و قمع ميکنيد. برخورد شما يک برخورد بوروکراتيک تمام عيار و غير مسئولانه است که عملا مانع همان حد فعاليتى است که يک واحد دارد انجام ميدهد. رفتار شما در اين مدت لطمه زيادى به اول کودکان زده است و فضاى فعاليت را براى فعالين اول کودکان بسيار دشوار کرده است. رفتار شما فاقد ذره اى دلسوزى به حال اول کودکان است. ما اين رفتار را که لطمه آشکارى به فعاليت و نهاد اول کودکان است شديدا تقبيح ميکنيم و اخراج و تعليق رفقا کاوش مهران مسئول برگزارى کنفرانس هاى اول کودکان، امير توکلى سردبير نشريه و بهار ميلانى مسئول سايت اول کودکان را که مغاير با اوليه ترين حقوق اين رفقا و خارج از حيطه حقوق و مسئوليت شما است، محکوم ميکنيم.

امضا:

کريم شاه محمدى مسئول اول کودکان در استهکلم اسماعيل مولودى صاحبنظر در امور کودکان پناهجو و همکار نشريه هفتگى اول کودکان

بهار ميلانى مسئول سايت نهاد اول کودکان

افسانه على نيا مسئول اول کودکان در شلفتيو

کاوش مهران مسئول برگزارى کنفرانسها و مسئول مالى پروژه اول کودکان

سروش ابراهيمى مسئول اول کودکان در هلند

فريده آرمان مسئول اول کودکان در مالمو

شهلا خباززاده مسئول توزيع هفته نامه اول کودکان

فرزاد اديبى کارشناس تعليم و تربيت و همکار نشريه هفتگى اول کودکان

امير توکلى سردبير هفته نامه اول کودکان

نرگس زنگنه عضو دفتر مرکزى اول کودکان در استهکلم

آذر پويا عضو دفتر مرکزى اول کودکان اپلاندوسبى

پروين کابلى بر گزارکننده کمپين دفاع از حقوق کودکان افغان

١٢ اکتبر ٢٠٠٤