نامه شماره ٢٦

در مورد تغييرات در اول کودکان

به: ثريا شهابى

از: فعالين اول کودکان

موضوع: عملکرد شما در اول کودکان

رفيق ثريا متاسفانه مدتى است که شما اختلافات سياسى تان را به شيوه اى بسيار نازل و غير منطقى به اول کودکان هم گسترش داده ايد. شما در طول يکماهه گذشته همواره عملا در تضعيف نهاد اول کودکان گام برداشتيد. نمونه هايى از آن را خلاصه وار متذکر ميشويم:

سومين کنفرانس سراسرى اول کودکان با پشتکارى رفقا در استکهلم در ماه نوامبر قرار بود برگزار شود. مقدمات کار از قبيل اجاره سالن تهيه آفيشها و تبليغات آن از دو ماه قبل آغاز شده بود و اطلاعيه هاى آن در نشريات مختلف درج گرديده بود، اما شما براى آمدنتان به کنفرانس شرط مالى گذاشتيد. رفقاى درگير اين کار با اين شرط مالى شما مخالفت کردند و شما گفتيد که به کنفرانس نخواهيد آمد و بعد از مدتى کنفرانس را منحل کرديد و کاوش مهران را بخاطر تاکيدش بر برگزارى کنفرانس از دفتر مرکزى تعليق نموديد. شما به اسم دفتر مرکزى اول کودکان اطلاعيه اى براى چاپ در هفته نامه اول کودکان براى امير توکلى ارسال کرديد در آن اطلاعيه در مورد شيرين عبادى نوشته ايد: «جايزه صلح نوبل امسال نصيب شما شد. شما از چهره هاى سرشناس دفاع از حقوق زنان و کودکان در ايران هستيد. اين اتقاق مهمى است. انتخاب زنى که بعنوان يک فعال حقوق زنان و کودکان، زنى که مهر مخالفت با حکومت اسلامى و در برطبق عرف رايج اپوزيسيون قانونى مهر «سکولار» بر پيشانى دارد، اتقاق مهمى است» امير توکلى سردبير نشريه بدليل مغايرت مضمون اطلاعيه با ديدگاههاى ما و امضاى اطلاعيه که به نام دفتر مرکزى اول کودکان بود و ديگر اعضاى دفتر مرکزى هم بى خبر از چنين اطلاعيه اى بودند و هم اکثر قريب به اتفاقشان با اين موضعگيرى در مورد شيرين عبادى شديدا مخالف بودند، از درج آن جلوگيرى نموده و چاپ آن را به تصميم دفتر مرکزى موکول کرده است. رفيق ثريا شما خودسرانه چنين اطلاعيه اى را با امضاى ما براى چاپ فرستاده بوديد که خوشبختانه چاپ نشد. در مقابل شما ابتدا به امير توکلى تذکر رسمى ميدهيد و بعد از اعتراض امير او را از سردبيرى هفته نامه برکنار ميکنيد. همزمان کاوش مهران را بخاطر پيگيريش براى برگزارى کنفرانس و ابراز نظراتش از دفتر مرکزى اخراج مى کنيد. و امروز هم بهار ميلانى، مسئول سايت اول کودکان را که زحمت بسيار زيادى براى اين سايت کشيد را از دفتر مرکزى برکنار نموديد. اين وقايع در حالى اتفاق مى افتد که شما در عرض چند روز گذشته شتابزده دفاترى را در آلمان و نروژ سر هم بندى کرده ايد تا رفقائى را به دفتر مرکزى اضافه کنيد و وضعيت خود را که در اقليت هستيد در دفتر مرکزى بهبود بخشيد. اين اقدامات شما در زمانى اتفاق ميافتد که در هفته هاى گذشته اتفاقات مهمى درمورد کودکان در بسلان و عراق و پاکدشت و عليه هزاران کودک افغانى در ايران رخ داده و کوچکترين فعاليتى در اين زمينه از خود نشان نداده ايد. همه مشغله شما در هفته هاى گذشته تعليق اين و آن و چانه زدن بر سر اختصاص درصد بيشترى از درآمد واحد سوئد اول کودکان براى فعاليت مرکزى اول کودکان بوده است، مرکزيتى که کوچکترين تحرک سياسى نسبت به مهمترين وقايع در قبال کودکان از خود نشان نداده است. خارج از اينها از نظر حقوقى برخوردهايى که شما در نهاد اول کودکان انجام داده ايد هيچکدام مطابق موازين حقوقى اول کودکان نيست. نهاد اول کودکان تشکلى داوطلبانه است و فعالين آن بايد از اين حق برخوردار باشند که رئيس اين نهاد را بتوانند انتخاب کنند و هر وقت نخواستند عوض کنند، شما خود را رئيس مادالعمر اين نهاد ميپنداريد. هيچ اختلافى را تحمل نميکنيد و مخالفين سياسى خود را تضفيه ميکنيد. درست در شرايطى که به علت بروز اختلاف سياسى آشکار مابين شما و بخش اعظم فعالين اول کودکان و اعضاى دفتر مرکزى آن، ضرورت مبنا قرار دادن موازين و اساسنامه برجسته ميشد، شما زير همه چيز زده ايد. در سند اوليه اول کودکان صريحا گفته شده که رئيس آن بعد از دو سال انتخاب ميشود اما اينرا هم زير سوال برده ايد و خود را رئيس مادام العمر ميدانيد. شايد ذکر اين نکته نيز ضرورى باشد که فعاليت اول کودکان اساسا محدود به سوئد است، که شما مشغول تعليق فعالين اين واحد هستيد. از رئيس اول کودکان انتظار ميرفت به فکر توسعه و گسترش فعالين اين نهاد و بهبود و ارتقاى فعاليت واحدهاى آن باشد شما برعکس داريد تنها واحد کارى و موفق اين نهاد را قلع و قمع ميکنيد. برخورد شما يک برخورد بوروکراتيک تمام عيار و غير مسئولانه است که عملا مانع همان حد فعاليتى است که يک واحد دارد انجام ميدهد. رفتار شما در اين مدت لطمه زيادى به اول کودکان زده است و فضاى فعاليت را براى فعالين اول کودکان بسيار دشوار کرده است. رفتار شما فاقد ذره اى دلسوزى به حال اول کودکان است. ما اين رفتار را که لطمه آشکارى به فعاليت و نهاد اول کودکان است شديدا تقبيح ميکنيم و اخراج و تعليق رفقا کاوش مهران مسئول برگزارى کنفرانس هاى اول کودکان، امير توکلى سردبير نشريه و بهار ميلانى مسئول سايت اول کودکان را که مغاير با اوليه ترين حقوق اين رفقا و خارج از حيطه حقوق و مسئوليت شما است، محکوم ميکنيم.

امضا:

کريم شاه محمدى مسئول اول کودکان در استهکلم

اسماعيل مولودى صاحبنظر در امور کودکان پناهجو و همکار نشريه هفتگى اول کودکان

بهار ميلانى مسئول سايت نهاد اول کودکان

افسانه على نيا مسئول اول کودکان در شلفتيو

کاوش مهران مسئول برگزارى کنفرانسها و مسئول مالى پروژه اول کودکان

سروش ابراهيمى مسئول اول کودکان در هلند

فريده آرمان مسئول اول کودکان در مالمو

شهلا خباززاده مسئول توزيع هفته نامه اول کودکان

فرزاد اديبى کارشناس تعليم و تربيت و همکار نشريه هفتگى اول کودکان

امير توکلى سردبير هفته نامه اول کودکان

نرگس زنگنه عضو دفتر مرکزى اول کودکان در استهکلم

آذر پويا عضو دفتر مرکزى اول کودکان اپلاندوسبى

پروين کابلى بر گزارکننده کمپين دفاع از حقوق کودکان افغان

١٢ اکتبر ٢٠٠٤