نامه شماره ٢٥

سلب مسئوليت از کاوش مهران به خاطر سواستفاده از اختيارات

از: ثريا شهابى، رئيس اول کودکان

به: کاوش مهران، مسئول برگزارى کنفرانس هاى سراسرى اول کودکان و عضو دفتر مرکزى

تاريخ: ٧ اکتبر ٢٠٠٤

رفيق کاوش مهران

عملکرد يک ماه اخير شما با استانداردهاى رايج و موازين فعاليت در سطح عضويت در دفتر مرکزى اول کودکان و مسئوليت برگزارى کنفرانس هاى سراسرى آن، در تناقض است.شما طى يک ماه گذشته بطور سيستماتيک از موقعيت خود بعنوان يکى اعضا دفتر مرکزى براى تصفيه حساب سياسى و "حل" اختلافات سياسى خود با مخالفين‌تان سؤاستفاده ميکنيد. آخرين نمونه برخورد شما به برگزارى سومين کنفراس "اول کودکان" است. عليرغم تصميم من و دفتر مرکزى مبنى بر به تعويق انداختن اين کنفرانس اعلام کرديد «شما» اين کنفرانس را «بهرحال» برگزار خواهيد کرد. پيشتر هم چنين سواستفاده اى از موقعيت خود کرده بوديد که با تذکر من مواجه شد. اين نه فقط بى احترامى به راى و تصميم دفتر مرکزى، بلکه سؤ استفاده از موقعيت و اهرمهايى است که شما در اختيار داريد. و متاسفانه اين برخورد بطور روتين تکرار ميشود.

تلاش من براى متوجه کردن شما به غير اصولى بودن اين کار و سالم نگه داشتن فضاى فعاليت مشترک و کور ماندن تک تک ما نسبت به نظرات و اختلافات سياسى مان که ريشه در مسائل سياسى بيرون از اول کودکان دارد، متاسفانه کارساز نبود، و شما کماکان عليرغم تذکرات متعدد، بطور سيستماتيک و به اشکال مختلف از موقعيت خودتان سؤاستفاده کرديد.

رفيق کاوش!

من بارها در جلسات و مکاتبات گفته ام که "اول کودکان" نهادى است با فعاليتهاى اجتماعى براى دفاع از حقوق جهانشمول کودک. اين نهاد پروژه سياسى هيچ حزبى نيست و ميدان جنگ هيچ حزبى براى «تصرف» نبايد باشد. قطعا اين احزاب هستند که بايد با توجه به پلاتفرم، سياست و فعاليتهاى "اول کودکان" رابطه خود با اين نهاد را تعريف کنند و نه برعکس. تمام تلاش من و منصور حکمت از ابتدا اين بود که اين نهاد بعنوان يک نهاد مدافع حقوق کودک به ابزارى براى حل اختلافات سياسى ديگر تبديل نشود. متاسفانه اين تلاش از جانب شما نه تنها مورد استقبال قرار نگرفت که برعکس تلاش فشرده شما براى «تصرف» کنفرانس اين نهاد و دست زدن به هر بى پرنسيپى براى اجراى اين «تصرف»، بنحو حيرت آورى به اجرا درآمد. اختلافات سياسى شما که ريشه در مسائل بيرون از اول کودکان دارد، مبناى بى پرنسيپى و نقض همه ضوابط کار مشترک است. تضعيف "اول کودکان" و اخلال در فعاليتهاى آن کمترين حاصل پايمال کردن ابتداى ترين اصول کار مشترک و مجموعه بى پرنسيپى هاى سيستماتيک شما است.

سياست و عملکرد يک ماه اخير شما با عضويت شما در دفتر مرکزى و داشتن مسئوليت برگزارى کنفرانس هاى سراسرى اول کودکان، مغايرت دارد.

از اين تاريخ عضويت شما در دفتر مرکزى "اول کودکان" و همينطور مسئوليت شما بعنوان برگزار کننده کنفرانس هاى سراسرى آن لغو ميشود.

با احترام

ثريا شهابى، رئيس اول کودکان

٨ اکتبر ٢٠٠٤

رونوشت: اعضا دفتر مرکزى