نامه شماره ٢٤

تعيين مسئول جديد

از: ثريا شهابى

به: رفيق بهار ميلانى

موضوع: مسئوليت سايت مرکزى اول کودکان

تاريخ: ١٢ اکتبر ٢٠٠٤

رفيق بهار عزيزمدت بسيار طولانى، قريب ١٠ ماه است که آپ ديت کردن سايت مرکزى اول کودکان، معلق مانده است. بسيارى از مطالب، اطلاعيه ها و گزارشات فعاليت اول کودکان روى سايت نرفته بود. همه ما در جريان بيمارى شما بوديم و به اين خاطر طى ماههاى گذشته به تناوب از دوستان ديگرى براى آپ ديت کردن سايت استفاده کرده ايم. خود اين مسئله يک دستى سايت را بهم زده است و سايت مرکزى اول کودکان، علاوه بر اينکه آپ ديت نشده است، موزونى و يک دستى هميشگى خود را از دست داده است. پس از مراجعات متعدد من به شما، در مورد امکان همکارى مجددتان با سايت، همچون قبل، شما قرار بود به من پاسخ دهيد که متاسفانه تا امروز پاسخى دريافت نکرده ام.

مطالب و اطلاعيه ها بايد روى سايت ميرفت، سايت بايد تغيير کند و توازن قبلى خود را حفظ کنيد. به اين خاطر من از رفيق ديگرى خواهش کرده ام که اين مسئوليت را بطور دائم، بعهده بگيرد.

اول کودکان نمى توانست بيش از اين منتظر بماند و تمام کارهاى سايت مرکزى خوابيده بود.

به اين خاطر ضمن تشکر بسيار از زحمات تاکنونى تان و کار بسيار با ارزشى که براى سايت اول کودکان انجام داديد، از اين پس مسئوليت اداره اين سايت را بعهده نخواهيد داشت و رفيق ديگرى آن را انجام خواهد داد.

اميدوارم که در آينده همچنان در کنار هم در اول کودکان کار کنيم.

با آرزوى موفقيت

دستتان را بگرمى ميفشارم

ثريا شهابى

رونوشت: اعضا دفتر مرکزى اول کودکان