نامه شماره ٢٣

نامه قديمى سال ٢٠٠٣. در مورد تغيير مسئولين اول کودکان آلمان.

دفتر آلمان سال ٢٠٠١ تاسيس شد

قابل توجه فعالين و دست اندرکاران اول کودکان در کشورهاى مختلف

دفتر آلمان اول کودکان و مسئول سايت اول کودکان

جلال محمود زاده و ساکار احمديان عزيز مسئوليت دفتر اول کودکان در آلمان را بعهده گرفته اند.بدينوسيله مسئولين دفتر آلمان را معرفى ميکنم. براى تماس با دفتر آلمان لطفا با آدرس هاى اى ميل زير تماس بگيريد.

Djala@aol.com

djalal-m@web.de

همچنين بهار ميلانى عزيز مسئوليت اداره سايت مرکزى اول کودکان را بعهده گرفته است.

براى ارتباط با مسئول سايت ميتوانيد به آدرس ايميل او در زير تماس بگيريد

bahar_milani@yahoo.com

براى انتشار روى سايت هاى اول کودکان و در بولتن ها

در اولين فرصت آدرس و مشخصات ارتباطى بيشتر براى ارتباط با دفتر آلمان مسئول سايت ارسال خواهد شد.از طرف اول کودکان، دست جلال، ساکار و بهار را به گرمى ميفشاريم و به آنها خوش آمد ميگويم

يا تشکر از شهناز خندانى و سياوش مدرسى به خاطر کمک هاى قبلى شان در دفتر آلمان و اداره وب سايت

ثريا شهابى

رئيس اول کودکان

١٩ نوامبر ٢٠٠٣