نامه شماره ٢١

در مورد فقدان اول کودکان شماره ١٩ روى سايت

از: ثريا شهابى، رئيس دفتر مرکزى اول کودکان

به: سليمان قاسميانى، رئيس اول کودکان، دفتر سوئد

تاريخ: ١٥ اکتبر ٢٠٠٤

سليمان قاسميانى عزيز

با درود در صفحه اول کودکان، سايت سوئد، و صفحه فارسى سايت سوئد، هفته نامه شماره ١٩ اول کودکان، که ويژه روز کودک منتشر شده، غايب است.

اين نشريه همزمان با انتشار آن براى همه و از جمله دفتر سوئد ارسال شده است. همراه اين نامه من آن را مجددا ارسال ميکنم.

خواهش ميکنم که ترتيبى بدهيد که اين نشريه هرچه زودتر روى سايت سوئدى، صفحه فارسى آن قرار گيرد. اين بخصوص در شرايطى که روز کودک در ايران به حرکت عظيمى در دفاع از کودکان تبديل شده است، حياتى است.

با تشکر و احترام

ثريا شهابى

رونوشت: اعضا دفتر مرکزى