نامه شماره ٢٠ سلب مسئوليت از اميرتوکلى به خاطر سواستفاده از اختيارت

از: ثريا شهابى، رئيس اول کودان

به: امير توکلى، سردبير هفتگى اول کودکان

تاريخ: ٧ اکتبر ٢٠٠٤

رفيق امير توکلى

پراتيک و برخورد يک ماهه اخير شما، بعنوان سردبير هفتگى "اول کودکان" با استانداردهاى رايج و موازين فعاليت در اين سطح در تناقض است.

بخشى از کار نشريه سراسرى يک نهاد منعکس کردن نظرات رسمى و فعاليتهاى آن نهاد است و شما با عدم چاپ اطلاعيه هاى رسمى "اول کودکان" از موقعيت خود بعنوان سردبير هفتگى براى تصفيه حساب سياسى و "حل" اختلافات سياسى خود با مخالفين‌تان سؤاستفاده کرده ايد.تلاش من براى متوجه کردن شما به غير اصولى بودن اين کار و سالم نگه داشتن فضاى فعاليت مشترک و کور ماندن تک تک ما نسبت به اختلافات سياسى که منشا آن «اول کودکان» و مسائل اين نهاد نيست، و تذکرات رسمى من به شما، متاسفانه حاصلى در تصييح راه و روش شما نداشته است.

شما بطور سيستماتيکى طى يک ماه گذشته از موقعيت خود سواستفاده کرده ايد. مجموعه تلاشهاهاى من در متوجه کردن شما، با شانه بالا انداختن، دهن کجى به مقررات و اصول فعاليت مشترک و بالاخره تمسخر شما (با کاغذى خواندن گسترش فعاليتهاى ما) روبرو شد.

رفيق امير!شما به خاطر استفاده غير قانونى از ابزارى که در اختبار داريد (نشريه هفتگى) موجب تضعيف اين نهاد ميشويد. سياست و عملکرد يک ماه اخير شما، با داشتن مسئوليت سردبيرى نشريه اين نهاد مغايرت دارد.

کشاندن ديدگاههاى حزبى تان به درون نهاد اول کودکان که مبناى سواستفاده شما از حقوق و اختياراتتان شده است، متاسفانه هر روز ابعاد وسيع ترى ميگيرد. به اين خاطر شما از تاريخ اين نامه مسئوليتى بعنوان سردبير هفتگى اول کودکان نخواهيد داشت.

رونوشت

اعضا دفتر مرکزى اول کودکان

با احترام

ثريا شهابى، رئيس اول کودکان

٨ اکتبر ٢٠٠٤