نامه اعتراضى ثريا شهابى به دخالت حزبى و در مورد استقلال آن

نامه شماره ١

به حزب کمونيست کارگرى ايران و حزب کمونيست کارگرى - حکمتيست

از: ثريا شهابى، رئيس اول کودکان

تاريخ: ٢٦ اوت ٢٠٠٤

موضوع: اول کودکان

رفقا

مطلع شده ام که شما در جلسه اى در مورد نقل و انتقالات بين دو حزب، در مورد اول کودکان و سرنوشت حقوقى آن صحبت کرده ايد.

با اين نامه اعتراض رسمى خود را به شما اعلام ميکنم. اول کودکان، همچون انجمن مارکس، بنياد منصور حکمت، مدوسا، پوشه، پرسش، کنوانيسون اورو فارسى، کانون دفاع از زنان خاورميانه، تشکل پيلا و فاطمه، تلويزيون يک دنياى بهتر،..... پروژه هاى شخصى افراد معينى است. شما از نظر حقوقى کمترين حقى بر اين نهادها نداريد. رابطه اين نهاد ها با احزاب سياسى، نه تشکيلاتى و نه حقوقى که سياسى است. اميدوار بودم که اين بديهيات لازم به گفتن نباشد.

ما موسسين اول کودکان، نه من و نه منصور حکمت در مورد چگونگى تشکيل اين نهاد با رهبرى وقت حزب کمونيست کارگرى ايران هيچ توافق و سند مشترکى را امضا نکرده ايم. در صورت لزوم من مکاتبات فى مابين ما، موسسين اول کودکان، را در مورد چگونگى تشکيل اين نهاد، منتشر خواهم کرد.به ضميمه سند تاسيس اول کودکان و مکاتباتى که من در مورد رفع ابهام به رفقاى اول کودکان نوشته ام را برايتان ارسال ميکنم

درخاتمه اگر در مورد اول کودکان تمايل داشيتد گفتگويى داشته باشيد، لازم است که با من تماس بگيريد. هيچ مرجع ديگرى در اين مورد قانونى و معتبر نيست.

ثريا شهابى

رئيس اول کودکان