نامه شماره ١٨

تذکر رسمى به اميرتوکلى به خاطر تخطى از اختيارات

به رفيق امير توکلى سردبير اول کودکان هفتگى

از: ثريا شهابى

موضوع: عدم چاپ آگهى تاسيس دفتر اول کودکان در نروژ، در هفتگى شماره ١٨

تاريخ: ٥ اکتبر ٢٠٠٤

رفيق امير

در اول کودکان هفتگى شماره ١٨ آگهى تاسيس دفتر نروژ اول کودکان، عليرغم درخواست و اصرار من اکه طى مکاتبات فى مابين مطرح شده بود، چاپ نشده است. من در اين مورد و در مورد چاپ مطلب ديگرى که ارسال کرده بودم از شما سئوال کردم که در مورد مطلب ارسالى اظهار کرديد که آن را دريافت نکرده ايد و در مورد عدم چاپ آگهى تاسيس دفتر نروژ به من پاسخى نداده ايد.

از آنجا که هفتگى اول کودکان نشريه سراسرى اول کودکان است و انتشار اطلاعيه ها و آگهى هاى اول کودکان جزو وظايف سردبير آن است، و از آنجا که متاسفانه اين شيوه کار درحال تکرار است و پيشتر هم شما اعلام کرديد که به خاطر مخالفت با اطلاعيه اى از دفتر مرکزى خود را مجاز ميدانيد که آن را چاپ نکنيد، من لازم ميدانم که به خاطر اين نقض اصول کار و به خاطر عدم چاپ آگهى دفتر مرکزى اول کودکان، به شما تذکر رسمى بدهم.

اميدورام که متوجه اهميت وظايف سردبير و رعايت موازين کار سردبيرى نشريه مرکزى اول کودکان باشيد.

با احترام

ثريا شهابى

٥ اکتبر ٢٠٠٤

رونوشت: اعضا دفتر مرکزى اول کودکان