نامه شماره ١٧

اطلاعيه دفتر مرکزى در مورد به تعويق افتاده کنفرانس

اين اطلاعيه بدنبال تصميم جلسه دفتر مرکزى در تاريخ ٢٧ سپتامبر. صادر شد

اول کودکان

کمپين بين المللى دفاع از حقوق کودکان

Children First, International Campaign for Childrens Rights

-----------------------------------------------------------------

اطلاعيه مطبوعاتى

٤ اکتبر ٢٠٠٤

برگزارى سومين کنفرانس اول کودکان، به تعويق افتادن

بدينوسيله به اطلاع عموم ميرسانيم که سومين کنفرانس اول کودکان، تحت عنوان، کودکان اول چرا و چگونه؟ کنفرانسى در مورد جهانشمول بودن حقوق کودک

که قرار بود ٢٠ و ٢١ نوامبر، در استکهلم سوئد برگزار شود،

به تعويق ميافتد

بزودى تاريخ و اطلاعات بيشتر در مورد اين کنفرانس به اطلاع عموم خواهد رسيد

لطفا براى کسب اطلاعات بيشتر با آدرسهاى زير تماس بگيريد

Tel: 44-798 134 3101

childrenfirstinternational@yahoo.ca

avalkodakan@yahoo.co.uk

www.childrenfirstinternational.org

ثريا شهابى

رئيس اول کودکان