نامه شماره ١٦

به کريم شامحمدى در مورد تهديد عضب دفتر سوئد

١٦ اکتبر ٢٠٠٤

از ثريا شهابى

به کريم شامحمدى

موضوع استعفا از دفتر مرکزى

رفيق کريم شامحمدى

استعفاى شما از دفتر مرکزى اول کودکان را دريافت کردم. تاخير در پاسخ به اين استعفا و نامه هاى قبلى تان، به خاطر مشغله هاى ديگر اول کودکان بوده است.

اين استعفا مورد قبول است.

متاسفم که نتوانستيد در دفتر مرکزى بمانيد. و از زحمات پيشتر شما در دفتر مرکزى تشکر ميکنم.

اما براى ماندن در دفتر مرکزى هم شما ميبايست راه و روش تان را تغيير ميدايد و مثل گذشته معطوف به اهداف اين نهاد کار ميکرديد.

طى يک ماه گذشته شما متاسفانه در موارد زيادى از ضوابط و موازين کار مشترک تخطى کرديد. هيچ درجه «احساس» حقانيت سياسى کسى را مجاز نمى کند که در يک نهاد مربوط به کودکان ايندرجه از موازين کار مشترک تخطى کند. برپايى جلسات غير رسمى با شرکت اعضا و غير اعضا دلبخواهى و کشاندن پاى اختلافات سياسى تان در بيرون از اول کودکان با من، بعنوان «سند عدم اعتماد شما»، که مرتب در جلسات آن را اعلام کرده ايد، و فرارتر رفتن از حدود اختياراتى که هرگز شما نداشته ايد، و تصميم گيرى از جانب تمام اول کودکان و کار غير اخلاقى علنى کردن نامه خصوصى من که اشتباها بدست شما رسيده بود و سازمان دادن جنگ احزاب حول آن از جانب شما، همگى نشان ميدهد که شما اول کودکان را به ميدان جنگ سياسى ديگرى تبديل کرده ايد و من از اين بابت متاسفم.

بهررو

اميدورام که در دفتر سوئد در دفاعتان از اهداف اول کودکان موفق باشيدمن در اولين فرصت شکايت خودم از شما را به خاطر بى پرنسيپى هايى که طى يک ماه گذشته انجام داده ايد، با رئيس دفتر سوئد، مطرح خواهم کرد تا به آنها رسيدگى کند. اينها لازمه و تضمين فراهم کردن يک شرايط سالم در کار اول کودکان است.

با احترام

ثريا شهابى

١٦ اکتبر ٢٠٠٤

رونوشت. رفيق سليمان قاسميانى و اعضا دفتر مرکزى و گيرندگان نامه شما