نامه شماره ١٥

نامه ثرياشهابى به امير توکلى در مورد حدود اخنيارات او و تاکيد بر ضرورت چاپ اطلاعيه تاسيس دفتر نروژ

رفيق امير عزيز

شما ظاهرا مطلقا متوجه نيستيد که از عمر اين اطلاعيه يکسال ميگذرد.

دقت کنيد تاريخ اطلاعيه «تاريخ: ١٥ اکتبر ٢٠٠٣، بيست و سوم مهرماه ١٣٨٢». يعنى يکسال پيش! درست زمانى که کميته نوبل اعلام کرد که اين جايزه را به شيرين عبادى اهدا ميکند. هنوز مراسم اهدا اجرا هم نشده بود. هنوز خانم عبادى معلوم نکرده بود که تا اين اندازه به دامان اسلام سقوط خواهد کرد. و من شخصا پيشا پيش کسى را در آغوش اسلام نمى اندازم. من به اين اطلاعيه مطلقا انتقادى ندارم. در مقطعى که صادر شده درست ترين برخورد را به شيرين عبادى کرده است. شما در آن زمان با اول کودکان کار نميکرديد و ظاهرا ادبيات ما را هم دنبال نمى کرده ايد. بهتر است اطلاعيه ها و مواضع بقيه را در اين مقطع بخوانيد. در آن زمان منهم در رهبرى و دفتر سياسى حزبى بودم که شما امروز با متراژ آن مواضع درست يا غلظ يکسال پيش من را اندازه ميگيريد. در مقطع خودش اين بعنوان يکى از بهترين اطلاعيه ها وسيعا پخش شد و مورد استقبال قرار گرفت. مدتها انگليسى و فارسى اطلاعيه روى سايت بود. اين هم کم توجهى شما به فعاليت هاى اول کودکان و فاصله تان از آن را نشان ميدهد.

بهررو. ما در اول کودکان اينطور که شما ميگوئيد اطلاعيه نمى نويسيم. کميته اطلاعيه نوشتن نداريم. آخرين اطلاعيه را گمان کنم که من به خود شما سفارش دادم و اديت کردم و آن را از طرف دفتر مرکزى صادر کردم. به ساير رفقا از جمله رفيق سياوش مدرسى و تصور کنم به رفيق سليمان گاها سفارش نوشتن اطلاعيه اى داده ام و خواهش کرده ام که اينکار را از طرف دفتر مرکزى انجام دهند. در مورد شما حتى من اسم شما را پاى اطلاعيه گذاشتم و شما از من خواستيد که آن را بردارم. اميدوارم که به خاطر داشته باشيد و شما در آن روز مطلقا به اين شيوه نه انتقاد داشيد و نه اعتراض.دفتر مرکزى اول کودکان کميته مرکزى نيست و منتخب هيچ سطحى اعضا و فعالين اول کودکان نيست. نبايد آن را با کميته مرکزى احزاب و سبک کار آنها مقايسه کرد. ما سبک کار و روش کار خودمان را داريم. و از اين پس هم همچون گذشته عمل خواهيم کرد. به اين اعتبار شما موظف هستيد که هر اطلاعيه اى که از طرف دفتر مرکزى صادر ميشود را در نشريه اين نهاد چاپ کنيد. و طبق روالى که در نامه هاى قبل نوشتم انتقادتان را هم مطرح کنيد و يا حداکثر انتقادتان را منتشر کنيد و يا در نهايت اگر نتوانستيد فانع کنيد و قانع شويد، انتخاب کنيد که به کار ادامه خواهيد داد يا نه.

لطفا در شماره آينده اطلاعيه تاسيس دفتر نروژ را چاپ کنيد.