نامه شماره ١٠

پاسخ امير توکلى در مورد چاپ نکردن مطالب ارسالى

با سلام همانطور که ميدانى اين شماره با تاخير و عجله چاپ شد. هميشه زير مطالب تکراى منبع قبلى را مينوشتم اينبار هم ميخواستم اين کار را بکنم ولى در آخرين دقايق فراموش کردم، هر چند اين کار خوب است اما اگر يکبار فراموش شد اشکال اساسى اتفاق نيفتاده است. مطالب تکرارى از اين رو چاپ ميشود که خوب و مناسب است و تکرار آن مفيد است، مطلب سياوش هم اينطور بود.

در مورد مقالاتى که فرستادى اولا من همه نامه هاى تو را ديروز گرفتم چون ٦ روز خانه نبودم و به همين دليل سريع جواب ندادم.

مرسى

امير توکلى