اول کودکان
کمپين بين المللی در دفاع از حقوق کودکان

 Children First, International Campaign for Children's Rights

 اتصالات کنفرانس ها نشریات دفتر مرکزی  هیئت امنا اول کودکان صفحه اول 
تماس با اول کودکان آرشیو عکس آرشیو سایت مقاله و سخنرانی  اسناد تلویزیون اول کودکان    

آرشیو اسناد اول کودکان

 
سند تاسیس

ثریا شهابی  ،  منصور حکمت

 
ساختار اول کودکان
 
عضویت در اول کودکان
 

فعال اول کودکان

 

این نهاد جعلی است!

در مورد " کودکان مقدمند"

 
   نامه اعتراضى ثريا شهابى به دخالت حزبى و در مورد استقلال آن 

 به حزب کمونيست کارگرى ايران و حزب کمونيست کارگرى - حکمتيست 

از: ثريا شهابى، رئيس اول کودکان

 
 فراخوان ثريا شهابى به فعالين اول کودکان براى حفظ استقلال اول کودکان 

به اعضا و کادرهاى حزب در اول کودکان

از: ثريا شهابى

 
 نامه امير توکلى در مورد اول کودکان و ميزان استقلال آن

از: امير توکلى

 به: ثريا شهابى 

 
پاسخ ثريا شهابى به امير توکلى در مورد استقلال اول کودکان از احزاب سياسى

از: ثريا شهابى

به: رفيق امير توکلى

 
 نامه کاوش مهران در مورد تصاحب کنفرانس توسط او

  از: کاوش مهران

 به: ثريا شهابى

 
به کريم شامحمدى در مورد امکان عضب دفتر سوئد

از: ثريا شهابى

 به: کريم شامحمدى

 
پاسخ ثريا شهابى در مورد تعلق کنفرانس به اول کودکان و تعليق کاوش مهران

 از مسئوليت کنفرانس

  رفيق کاوش عزيز

 
دفتر اول کودکان در نروژ تشکيل شد
 
نامه ثريا شهابى در مورد عدم چاپ مطالبى ارسالى

  رفيق عزيز، امير توکلى

 
                      پاسخ امير توکلى در مورد چاپ نکردن مطالب ارسالى
 
منافع کودکان ايران نبايد قربانى هيچ منفعت و ملاحظه سياسى شود

نامه سرگشاده به خانم عبادى

 
نامه امير توکلى در مورد سواستفاده از حدود اختيارات خود

در مورد اطلاعيه اول کودکان راجع به شيرين عبادى ملاحظاتم را مينويسم

 
  نامه ثريا شهابى به اميرتوکلى در مورد اول کودکان و حدود اختيارات او

 رفيق عزيز امير توکلى

 
 نامه ثريا شهابى به اميرتوکلى و تذکر حدود اختيارات او

رفيق امير

 
نامه ثرياشهابى به امير توکلى در مورد حدود اخنيارات او

و تاکيد بر ضرورت چاپ اطلاعيه تاسيس دفتر نروژ

 
به کريم شامحمدى در مورد تهديد عضب دفتر سوئد

از ثريا شهابى     به کريم شامحمدى

موضوع استعفا از دفتر مرکزى

 
                            برگزارى سومين کنفرانس اول کودکان، به تعويق افتادن
 
 تذکر رسمى به اميرتوکلى به خاطر تخطى از اختيارات

به رفيق امير توکلى سردبير اول کودکان هفتگى

از: ثريا شهابى

 
اميرتوکلى در مورد تصميم به عدم چاپ آگهى تاسيس دفتر نروژ

به: ثريا شهابى

از: امير توکلى

 
سلب مسئوليت از اميرتوکلى به خاطر سواستفاده از اختيارت

از: ثريا شهابى، رئيس اول کودکان

به: امير توکلى، سردبير هفتگى اول کودکان

 
در مورد فقدان اول کودکان شماره ١٩ روى سايت

از: ثريا شهابى، رئيس دفتر مرکزى اول کودکان 

به: سليمان قاسميانى، رئيس اول کودکان، دفتر سوئد

 
نامه سليمان قاسميانى به کريم شامحمدى، مسئول سايت دفتر سوئد،

در مورد امتناع از گذاشتن نشريه روى سايت

کريم جان سلام 

 
قابل توجه فعالين و دست اندرکاران اول کودکان در کشورهاى مختلف

دفتر آلمان اول کودکان و مسئول سايت اول کودکان

 
تعيين مسئول جديد

از: ثريا شهابى

به: رفيق بهار ميلانى

 
سلب مسئوليت از کاوش مهران به خاطر سواستفاده از اختيارات

از: ثريا شهابى، رئيس اول کودکان

به: کاوش مهران، مسئول برگزارى کنفرانس هاى سراسرى اول کودکان

 و عضو دفتر مرکزى  

 
در مورد تغييرات در اول کودکان

به: ثريا شهابى

از: فعالين اول کودکان

 
پاسخ به تغييرات در اول کودکان

به ليست امضا کنندگان اعتراض به من

از: ثريا شهابى

 

 


Admin. site :  keyvan azari